CEV

Vision och mission

Hälso-och sjukvården har liksom många andra branscher behov av att ständigt tänka nytt och ställa om. Det finns många faktorer som driver på utvecklingen. Det handlar bland annat om ökande vårdbehov, stora pensionsavgångar, nya krav och förväntningar från patienter och anhöriga, nya medicinska landvinningar och att vårdinsatser flyttar ut på nätet.

Brist på vårdutbildad personal håller på att bli ett allt större problem. Att omfördela arbetsuppgifter som inte kräver vårdkompetens till medarbetare med andra kunskaper är en del av lösningen.

Administrativa delar som rör vårdens logistik och planering är exempel på uppgifter som kan omfördelas. Andra exempel är patientnära rengöring, patienttransporter samt kost- och förrådshantering. Uppgifter som idag tar mycket av vårdpersonalens tid. Tid som istället kan ägnas åt patienterna.

En omfördelning skulle kunna få flera positiva effekter; öka vårdpersonalens arbetstillfredsställelse, stressnivån kan reduceras, färre stängda vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist, effektivare förrådsrutiner och ökad patientsäkerhet genom utvecklade städmetoder, för att nämna några.

Med specialister i nära samarbete och samverkan kan vi åstadkomma en effektiv och säker vård med hög kvalitet.

En uppdaterad arbetsfördelning inom hälso- och sjukvården är CEV:s vision och mission.

Vad kan CEV hjälpa till med?

Skapa insikter och förståelse. Vi kan skapa insikt hos beslutsfattare, chefer och medarbetare omkring möjligheten att utveckla de egna service- och administrationsprocesserna. Vi kan t ex hjälpa till med förstudier och kartläggningar för att se om vårdnära service kan vara en del av lösningen vid bemanningsproblem.

Hjälpa chefer att utveckla sin enhet. Vi kan vara ett lednings- och projektledningsstöd, t ex i arbetet med process- och arbetsfördelningsfrågor (task shifting) eller vid införandet av vårdnära service.

Utbilda inom administration och service. Vi kan skräddarsy och genomföra utbildningar inom administrativ utveckling och vårdlogistik. Vi kan utbilda nya vårdnära service-medarbetare och vi kan utbilda stabs- och servicepersonal så att de bättre förstår vårdens vardag och sätt att fungera. Se exempel

Vårdnära service - en viktig del i framtidens sjukvård

CEV är huvudförfattare till idéskriften Vårdnära service en viktig del i framtidens sjukvård inom ramen för ett uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och nätverket Best Service.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/best-service-en-viktig-del-i-framtidens-sjukvard.html

Kontor

Kvinnebyvägen 256, Linköping
Styrmansgatan 14 A, Stockholm

Tel

+46 76 768 04 86

E-post

info@cev.se